روش ها

آزمودنی ها شامل ۲۱ ژیمناست نخبه (سن ۳/۱۳ + ـ ۳/۰ سال) در حوالی جنوب آنتاریو بود که به تازگی به عضویت کلوپ ژیمناستیک رقابتی درآمده بودند. برای کنترل و محدودکردن شرایط تجربی گروه، ژیمناست ها حداقل باید در سطوح استانی مسابقه داده باشند و حداقل ۱۵ ساعت در هفته تمرین کنند. ۲۴ ساعت در هفته تمرین کنند. ۲۴ پسر مشابه (۵/۱۳ + ـ ۳/۰ سال) که به عضویت کلاس هنرهای رزمی درآمده بودند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. این پسران بیشتر از ۲ ساعت در هفت تمرین نمی کردند. تمامی آزمودنی ها و والدین شان مطمئن شدند که در این تحقیق هیچ گونه خطری آنها را تهدید نمی کند و رضایت آنها قبل از شروع تحقیق جلب شد.

برنامه: هر شرکت کننده در یک موقعیت مشابه در کلوپ ژیمناستیک یا مدرسه هنرهای رزمی، تست شد. تست کردن آزمودنی ها در عصرها و قبل از اینکه آنها جلسه ورزش منظم شان را شروع کنند، انجام می یافت. در هنگام تست، مشخصات جسمانی آنها ثبت شد، پرسنامه فعالیت بدنی تکمیل گردید، آز بزاق شان نمونه برداری شد و ارزیابی شخصی از مراحل بلوغ براساس سطوح تنر انجام شد. قبل از تمامی تست ها، به آزمودنی ها یادآوری شد که تمامی نتایج، بی نام ثبت می شود.

ارزیابی قد و وزن قبل از شروع هر جلسه تست اندازه گیری می شد. از تجزیه و تحلیل دستگاه مقاومت بیوالکتریکی برای ارزیابی چربی نسبی بدن ”درصد چربی بدن (BF%)“ استفاده شد.

جلسه های تمرین و ساعت های تمرین در هفته ثبت می شد و انرژی مصرفی هفتگی ”معادل سوخت و سازی (MET) در هفته“ به وسیله پرسشنامه فعالیت بدنی تخمین زده می شد (PAQ A). به این وسیله سطوح متوسط و شدید فعالیت ها در بچه های بزرگ تر، ارزیابی می شود. انرژی مصرفی به وسیله میزان مصرف ثبت شده برای آن فعالیت ضرب در تعداد جلسه های یک هفته معمولی و میانگین مدت شرکت کردن در هر قسمت فعالیت، اندازه گیری می شد.

کامل شدن بلوغ توسط گزارش شخصی افراد با استفاده از تصاویر شاخص بلوغ جنسی براساس شاخص تنر ارزیابی شد. برای کم شدن خجالت، هر آزمودنی برای تکمیل ارزیابی شخصی به تنهائی وارد اتاق می شد.

تستسترون بزاقی، برای جمع آوری یک میلی لیتر از بزاق تحریک نشده هر آزمودنی یک وسیله به شکل گوش پاک کن استوانه ای به مدت یک دقیقه به داخل دهان گذاشته شد. بعد از نمونه گیری، نمونه مستقیماً داخل یک لوله پلاستیکی قرار داده شد. نمونه ها قبل از منجمد شدن تفکیک (سانتریفیوژ) شدند. میانگین دو تکرار مشخص کرد که ارزیابی قابل اطمینانی از غلظت تستسترون برای تمام نمونه های بزاق و برای تمامی تجزیه و تحلیل های استفاده شده، وجود دارد.

تجزیه و تحلیل داده ها، با روش تجزیه و تحلیل یک طرفه برای تعیین تفاوت کل متغیرهای تست شده، بین گروه کنترل و ژیمناست ها، استفاده شد. از تجزیه و تحلیل هم بستگی پیرسون برای آزمودن وجود رابطه میان متغیرها، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل تمامی اطلاعات از SPSS ۱۰ تحت Windows استفاده شد. برای نشان دادن نتیجه، ارزش P<۰/۰۵ مورد قبول واقع شد.

نتایج

شکل یک خلاصه ای از فعالیت های بدنی و ویژگی های ورزشی ژیمناست ها و گروه کنترل را نشان می دهد. ژیمناست ها با میانگین ۷ و ۴+ـ ۴/۰ جلسه در هفته به مدت ۷/۱۸ +ـ ۴/۱ ساعت در هفته، که به طور قابل توجهی (۰۵/۰>P) بیشتر از گروه کنترل گزارش شده بود، تمرین کردند. این تفاوت در ورزش کردن، باعث شد که گروه ژیمناست در مقایسه با گروه کنترل ۴۴% انرژی مصرفی هفتگی بیشتری (۰۵/۰>P) مصرف کند.

شکل ۱) انرژی مصرفی و مقدار تمرین برای هر دو گروه کنترل و ژیمناستیک

ژیمناست ها کمی کوتاه تر و لاغرتر از گروه کنترل بودند، اما این تفاوت معنای خاصی نداشت. (شکل ۲). هر چند، ژیمناست ها دارای چربی بدن کمی (۰۵/۰>P) بودند (شکل ۲)، در شرایط بلوغ جسمانی، هیچ تفاوت قابل توجهی در سطوح تستسترون بین ژیمناست ها و گروه کنترل آشکار نشد. در رشد اندام تناسلی (سطوح Tanner ۱ ۵) یا رشد موهای شرمگاهی (سطوح Tanner ۱ ۵) تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.

همان طور که در جدول ۳ نشان داده می شود، چربی نسبی بدن همبستگی معنی داری با تعداد تمرینات (۰۵/۰>P) و انرژی مصرفی دارد (۰۵/۰>P). همان طور که پیش بینی می شد، رابطه معنی داری بین رشد اندام تناسلی و رشد موهای شرمگاهی وجود دارد. ویژگی های جسمانی مانند توده بدون چربی بدن و قد رابطه معناداری (۰۵/۰>P) با شاخص های بلوغ جنسی داشت (جدول ۳). همچنین بین تستسترون و رشد اندام تناسلی و موهای شرمگاهی رابطه (۰۵/۰>P) وجود داشت (جدول ۳). چربی نسبی بدن، انرژی مصرفی و متغیرهای تمرینی، همبستگی معنی داری با رشد جسمانی یا متغیرهای بلوغ جنسی نداشت (جدول ۳).

شکل ۲) مشخصات جسمانی و متغیرهای بلوغ جنسی در هر دو گروه کنترل و ژیمناست

 

 

ادامه دارد ...

 

 

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1 اردیبهشت 1392    | توسط: . .    | طبقه بندی: ورزش،     |
نظرات()